Kontynuując użytkowanie tej strony, zgadzasz się z Prywatność i klauzule informacyjne oraz na używanie plików cookies.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest F.H. "Wodnik" M. i T Duda z siedzibą przy ul. 1-go Maja 20, 33-230 w Szczucinie

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz lub zadzwoń do nas.

adres e-mail: sklep@wodnik.biz

Nr telefonu: 14 643-61-50
adres pocztowy: F.H. "Wodnik" M. i T Duda, ul. 1-go Maja 20, 33-230 w Szczucin

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z:

 1. Transakcjami dokonywanymi przez Ciebie poprzez stronę.
 2. Zapisem do newslettera

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez
nasz sklep:

 1. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym do:
 • Pełnego korzystania z usług wodnik.biz, w tym dokonywania transakcji
 • Zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • Zapewnienia obsługi Twoich zamówień
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś na to zgodę w trakcie zapisu do newslettera;
 2. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu : F.H. "Wodnik" M. i T Duda. ,którym jest:
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych : F.H. "Wodnik" M. i T Duda, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail;
 • Zgody zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www (Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego sklepu)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą porozumienia, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z: F.H. "Wodnik" M. i T Duda. Twoje dane będziemy przechowywać maksymalnie do okresu 6 lat (chyba, że zdecydujesz się poprosić o usunięcie/zmianę tych danych)

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec : F.H. "Wodnik" M. i T Duda., w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W przypadku danych zbieranych poprzez stronę internetową www.wodnik.biz Twoje dane osobowe udostępniamy firmie:

 1. AVANET Bartłomiej Czyż z siedzibą przy ul. Kościuszki 8, 33-230 Szczucin, na której serwerze znajduje się wodnik.biz
 2. Firmom, które świadczą usługi płatnicze, poprzez które przelewasz środki finansowe za zakup określonego towaru.
 3. Możemy je również udostępnić firmom spedycyjnym

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe do okresu 6 lat lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).